Cos de mestres

Durada de les classes per la preparació  de la oposició per a l’ingrés a la funció del Cos de Mestres de la Generalitat de Catalunya: 20  sessions (de 2 hores). 

 

Requisits generals

a) Tenir la nacionalitat espanyola, d'altres estats membres de la Unió Europea o d'algun estat al qual sigui d'aplicació la Directiva 2004/38/CE del Parlament Europeu sobre lliure circulació de treballadors i treballadores, o bé tenir la condició de cònjuge, de descendent o descendent de cònjuge menor de 25 anys (o més gran d'aquesta edat si viu a càrrec dels progenitors) d'una d'aquestes persones.
b) Tenir divuit anys complerts i no excedir, en el moment del nomenament com a funcionari o funcionària de carrera, l'edat establerta per a la jubilació.
c) Tenir alguna de les titulacions que determina la convocatòria per a cada cos o bé tenir les condicions per a l'expedició d'una d'aquestes titulacions.
d) No patir cap malaltia ni tenir cap limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents al cos i a l'especialitat a la qual s'opta.
e) No haver estat separat o separada, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap de les administracions públiques, ni estar inhabilitat o inhabilitada per a l'exercici de les funcions públiques.
f) No ser funcionariat de carrera, funcionariat en pràctiques ni estar pendent de cap nomenament del mateix cos al qual es vol ingressar.

Requisits específics

Procediment d'ingrés lliure
Cal tenir el títol de mestre o mestra o el títol de grau corresponent (el títol de professor o professora d'educació general bàsica i el títol de mestre o mestra d'ensenyament primari són equivalents al de mestre o mestra pel que fa a docència).
Procediment de reserva per a aspirants amb disminucions
Cal presentar un dictamen vinculant d'adequació al lloc de treball de les condicions psíquiques, físiques o sensorials en què s'especifiqui el següent:
a) que el grau de discapacitat és igual o superior al 33%;
b) que es compleixen les condicions d'aptitud personal en relació amb el lloc de treball;
c) la necessitat d'adaptació de temps i mitjans materials per fer les proves, si cal;
d) la necessitat d'adaptació del lloc de treball, si cal, i
e) l'existència de dificultats d'integració laboral i d'autonomia personal, si és el cas.
S'ha de sol·licitar als centres d'atenció a les persones amb discapacitat (CAD) que dependen de l'
Institut Català d'Assistència i Serveis Socials.

 

Publicats en el B.O.E. de 21 de setembre de 1993, i per  Educació Primària en el B.O.E. de 15 de març de 2007 a més, en l’especialitat de primària, s’inclouen els temes 26, 27 i 28 recollits a la pròpia convocatòria)

FO: FASE D’OPOSICIÓ


Prova única en dues parts sense carácter eliminatori
Ponderació: 60% per a la qualificació global Oposició Concurs
La puntuació màxima de la fase d’oposició és de 10 punts i la mínima per aprovar aquesta fase és de 5 punts.

Part A Coneixements específics (40% de la FO)

Desenvolupament per escrit d’un tema escollit per l’aspirant d’entre 3 temes (en el cas Educació Primària d’entre 5 temes) extrets a l’atzar pel Tribunal.
Temps: dues hores. Lectura pública.

Part B Aptitud pedagògica (60% de la FO)

- B1: Presentació d’una programació didàctica
S’haurà de presentar i defensar la programació davant el Tribunal. Aquesta farà referència al currículum d’una àrea o matèria relacionada amb l’especialitat per la qual es participa, i a la qual s’haurà d’especificar els objectius educatius, continguts, criteris d’avaluació i metodologia, així com l’atenció a l’alumnat amb necessitats educatives que requereixin un recolzament específic.
Extensió màxima: 60 fulls, en format DIN-A4 a una sola cara, d’un interlineat d’1,5 o 2 espais i amb un cos de lletra de 12 punts, sense comprimir.

Currículum vigent a Catalunya: Educació Primària: Decret 95/1992 del 28 d’abril (DOGC 13.05.92) i Decret 223/1992, del 25 de setembre, de modificació del decret 95/1992 (a més a més, haurà de tenir en compte el Decret 142/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària)
Educació Infantil: Decret 94/1992 del 28 d’abril (DOGC 13.05.92)

- B2: Preparació i exposició oral d’una Unitat Didàctica
Relacionada amb la programació presentada per l’aspirant. L’aspirant escollirà els continguts de la Unitat Didàctica d’entre tres extretes per ell mateix, a l’atzar, de la seva pròpia programació. A l’elaboració de la citada U.D. s’haurà de concretar els objectius d’aprenentatge perseguits, els continguts, les activitats d’ensenyament/aprenentatge que es plantejaran a l’aula i els procediments d’avaluació.
Temps: 1 hora per a l’elaboració de la Unitat Didàctica i d’un màxim de 45 minuts per a la defensa oral de la programació (20’), exposició de la Unitat Didàctica (20’) i debat posterior amb el Tribunal (5’). 
Aquesta part B2 es pot substituir per un Informe en el qual es valorin els coneixements de l’aspirant respecte la Unitat Didàctica (només interins que reuneixin els requisits establerts a la base de la convocatòria).

- B3: Exercici pràctic (només per a l’especialitat de Música) Només per a l’especialitat de Música, s’hi afegeix un exercici pràctic posterior que consisteix en la interpretació d’una cançó facilitada pel Tribunal.

Puntuació Fase d’Oposició: Màxim 10 punts
Cada part (A i B) de 0 a 10 punts.
Part A: Es pondera en un 40%. Màxim de la part A: 4 punts
Part B: Màxim de la part B: 6 punts, és a dir, 60% de la puntuació màxima de la fase d’oposició.
- B1: 10 punts (es pondera en un 30%; màxim ponderat de 3 punts)
- B2: 10 punts (es pondera en un 30%; màxim ponderat de 3 punts)
Només per a l’especialitat de Música:
- B1: 10 punts (es pondera en un 20%; màxim ponderat de 2 punts)
- B2: 10 punts (es pondera en un 20%; màxim ponderat de 2 punts)
- B3: 10 punts (es pondera en un 20%; màxim ponderat de 2 punts)
La puntuació màxima de la fase d’oposició és de 10 punts i la mínima per aprovar aquesta fase és de 5 punts.
Exemple: Un aspirant amb 8 punts (sobre 10 màxim) a la Part A, amb 7 punts a la part B1, 8 punts a la part B2 i 6 punts a la part B3 (en el cas de l’especialitat de Música). La puntuació (fetes les ponderacions) d’aquest aspirant és: Part A: 3,2 (és a dir, el 40%) 1,4 (és a dir, el 20%) 1,6 (el 20%) 1,2 (el 20%) = 7,40 punts.
Puntuació de la fase d’oposició sobre 10 punts màxim = 7,40 punts.

FC: FASE DE CONCURS
Ponderació: 40% per a la qualificació global Oposició Concurs
Puntuació Fase de Concurs: Màxim 10 punts
- Experiència docent prèvia: Màxim 7 punts
- Formació acadèmica i permanent: Màxim 4 punts
- Altres mèrits: Màxim 2 punts
Puntuació Fase de Concurs: Màxim 10 punts
Exemple: Un aspirant amb 6 punts d’experiència prèvia docent 2 punts formació acadèmica = 8 punts

QUALIFICACIÓ GLOBAL: (Oposició Concurs)
Puntuació màxima 10 punts: 6 punts de la fase d’oposició (60% de la puntuació de la fase d’oposició) 4 punts de la fase de concurs (40% de la puntuació de la fase de concurs).
Exemple: Un aspirant amb una puntuació de la fase d’oposició de  7,40 punts i 8 punts a la fase de concurs, obté una puntuació global:4,44 punts (60% de la puntuació de la fase d’oposició) 3,2 punts (40% de la puntuació de la fase de concurs) = 7,64 punts.

Resultaran seleccionats per passar a la fase de pràctiques els aspirants que, un cop ordenats segons la puntuació global, tinguin un número d’ordre igual o inferior al número total de places.

FASE DE PRÀCTIQUES
Els aspirants seleccionats hauran de realitzar un període de pràctiques (funcionaris en pràctiques) tutelades i que tindran com a objecte comprovar la seva aptitud per a la docència. Es qualifica com a “apte” o “no apte”. Durada: 6 mesos. Pot incloure activitats de formació.

INTERINS
DECRET 133/2001, de 29 de maig, sobre la regulació de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent, modificat pel Decret 172/2005, de 23 d’agost (DOGC núm. 4455, de 25.8.2005). 

 

 

 

TEMARI
Consultar el B.O.E. Segons la especialitat ,Ordre del 9 de Setembre de 1993 del Ministeri d’Educació i Ciència (BOE del 21 de setembre). Per a l’especialitat d’Educació Primària:Ordre ECI/592/2007 (BOE 15.03.07) 3 temes específics de Catalunya (temes 26, 27 i 28 previstos a la convocatòria).

 

 

Professor d'educació secundària

Per tal de ser admès als procediments selectius, l'aspirant haurà de reunir els requisits següents:

  • Ser espanyol, o nacional d'altres estats membres de la Unió Europea o dels Estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.
    També podran ser admesos el cònjuge, els descendents i els descendents del cònjuge, tant dels ciutadans espanyols com dels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per l'Estat espanyol, sigui d'aplicació la lliure circulació de treballadors, sigui quina sigui la seva nacionalitat, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret i, pel que fa als descendents, tinguin menys de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat però visquin a càrrec dels seus progenitors.
  • Tenir setze anys complerts i no excedir, en el moment del nomenament com a funcionari de carrera, l'edat establerta per a la jubilació amb caràcter general. Estar en possessió, o reunir les condicions per a la seva expedició, d'alguna de les titulacions següents: títol de doctor, llicenciat, enginyer o arquitecte, o el títol de grau corresponent o equivalent a efectes de docència. D’acord amb allò que estableix el punt 1 de la disposició addicional única del Reglament aprovat pel Reial decret 276/2007.
  • Estar en possessió de la formació pedagògica i didàctica a la que es refereix l’article 100.2 de la Llei orgànica 2/2006.
  • No patir cap malaltia ni estar afectat per cap limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents al cos i a l'especialitat a la qual s'opta.
  • No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques.
    Els aspirants que participin i s'acullin al que estableix al primer punt d’aquest apartat amb nacionalitat no espanyola hauran d'acreditar, igualment, que no es troben sotmesos a cap sanció disciplinària o condemna penal que impossibiliti l'accés a la funció pública en el seu estat d'origen.
  • No ser funcionari de carrera, en pràctiques o estar pendent del corresponent nomenament del mateix cos al qual vol ingressar.

FO: FASE D’OPOSICIÓ
Prova única en dues parts  sense caràcter eliminatori.
Ponderació: 60% per a la qualificació global Oposició Concurs

 

Part A Coneixements específics
(40% de la FO)
Desenvolupament per escrit d’un tema escollit per la persona aspirant d’entre 5 temes  extrets a l’atzar pel Tribunal.
Temps: dues hores. Lectura pública.

 

Part B Aptitud pedagògica
(60% de la FO)

B1: Presentació d’una programació didàctica; S’haurà de presentar i defensar la programació davant el Tribunal. Aquesta farà referència al currículum d’una àrea o matèria relacionada amb l’especialitat per la qual es participa, en la qual s’hauran d’especificar els objectius educatius, continguts, criteris d’avaluació i metodologia, així com l’atenció a l’alumnat amb necessitats educatives que requereixin un recolzament específic.
La programació podrà estar referida a l’etapa de l’educació secundària obligatòria, al batxillerat o als cicles formatius de formació professional. Extensió màxima: 60 fulls, en format DIN-A4 a una sola cara, d’un interlineat d’1,5 o 2 espais i amb un cos de lletra de 12 punts, sense comprimir.

Currículum vigent a Catalunya: Educació Secundaria: Decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments, de l’educació secundària obligatòria (DOGC 29.6.2007), Decret 142/2008, de 15 de juliol, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de batxillerat (DOGC núm. 5183, de 29.7.2008).

 

B2: Preparació i exposició oral d’una Unitat Didàctica: Relacionada amb la programació presentada per la persona aspirant. L’aspirant escollirà els continguts de la Unitat Didàctica d’entre tres extretes per ell mateix, a l’atzar, de la seva pròpia programació. A l’elaboració de la U.D. s’hauran de concretar els objectius d’aprenentatge, els continguts, les activitats d’ensenyament/aprenentatge que es plantejaran a l’aula i els procediments d’avaluació.
Temps: 1 hora per a l’elaboració de la Unitat Didàctica i d’un màxim de 45 minuts per a la defensa oral de la programació (20’), exposició de la Unitat Didàctica (20’) i debat posterior amb el Tribunal (5’).

B3: Exercici pràctic:
En el cas de les especialitats que incloguin habilitats instrumentals o tècniques, aquesta part incorporarà la realització d’un exercici de caràcter pràctic, que permeti comprovar que els candidats tenen una formació científica i un domini de les tècniques de treball precises per impartir les àrees, matèries o crèdits propis de les especialitats docents a les quals opten.
Les especialitats per professors d’ensenyament de secundària són: dibuix, tecnologia i música.

 

FC: FASE DE CONCURS
Ponderació: 40% per a la qualificació global Oposició Concurs
Puntuació Fase de Concurs: Màxim 10 punts

·     Experiència docent prèvia: Màxim 7 punts

·     Formació acadèmica i permanent: Màxim 4 punts

·     Altres mèrits: Màxim 2 punts

Exemple: Un aspirant amb 6 punts d’experiència prèvia docent 2 punts formació acadèmica = 8 punts

 

QUALIFICACIÓ GLOBAL: (Oposició Concurs)

 

Puntuació màxima 10 punts: 6 punts de la fase d’oposició (60% de la puntuació de la fase d’oposició) 4 punts de la fase de concurs (40% de la puntuació de la fase de concurs)

 

Exemple: Un aspirant amb una puntuació de la fase d’oposició de  7,40 punts i 8 punts a la fase de concurs, obté una puntuació global:4,44 punts (60% de la puntuació de la fase d’oposició) 3,2 punts (40% de la puntuació de la fase de concurs) = 7,64 punts.
Resultaran seleccionats per passar a la fase de pràctiques els aspirants que, un cop ordenats segons la puntuació global, tinguin un número d’ordre igual o inferior al nombre total de places.

 

FASE DE PRÀCTIQUES
Els aspirants seleccionats hauran de realitzar un període de pràctiques (funcionaris en pràctiques) tutelades i que tindran com a objecte comprovar la seva aptitud per a la docència. Es qualifica com a “apte” o “no apte”. Durada: 6 mesos. Pot incloure activitats de formació.

Programa :Són els publicats al BOE de 21 de setembre de 1993. Veure annex III

>> Ver BOE  (http://www.boe.es/boe/dias/1993/09/21/pdfs/A27400-27438.pdf)

 

També cal tenir en compte l’Ordre EDU/3430/2009, d’11 de desembre per la qual es regulen els temaris que han de regir en els procediments d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents establerts a la L. O. 2/2006 de 3 de maig d’Educació. Segons aquesta Ordre, en els procediments que es realitzin amb anterioritat a l’1 de gener de 2012, seran d’aplicació els temaris vigents que corresponguin a cada cos i especialitat.

 

Copyright 2011 Academia Meca Master - Cos de mestres. All Rights Reserved.
Joomla 1.7 templates by hostgator coupon